About

University Governance

Chairman of the University Council
Zhang Xichun
President
Gao Song

Deputy Secretaries of the CPC SCUT Committee
Gao Song
Liu Qijin
Yu Qijun
Tao Shaojing

Secretary of the Commission for Discipline Inspection
Liu Qijin
Vice Presidents
Qiu Xueqing
Zhu Min
Dang Zhi
Li Zheng
Wu Yechun

Standing Members of the CPC SCUT Committee
Zhang Xichun
Gao Song
Liu Qijin
Yu Qijun
Tao Shaojing
Qiu Xueqing
Zhu Min
Li Zheng
Wu Yechun
Assistants to the President
Zhang Ming
Su Cheng
Fang Jundong